Leveringsvoorwaarden Koop en Installatie Toestel Airconditioning of Warmtepomp

Bedankt voor het kopen van een Enereco toestel. Zoals bij elk product dat u koopt hebt u recht op service en zijn er rechten en plichten. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als het toestel stuk gaat. In deze voorwaarden staan de afspraken die we met elkaar maken. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk. Zo zorgen we samen voor een veilig en correct gebruik en het maximale gebruikersplezier van onze producten.

A. Regels voor betaling

1. Welke regels zijn er voor betaling?
2. Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt? C.

B. Productregels

1. Wat bedoelen wij met…?
2. Waar heeft u recht op?
3. Waar moet u aan voldoen zodat wij het
product of de dienst kunnen leveren?
4. Wat verwachten wij van u?
5. Garantie
6. Wat te doen bij een storing tijdens de
garantieperiode van 2 jaar?
7. Hoe kunt u de overeenkomst stoppen?
8.Bijzonderheden.

A: Regels voor Betaling

1. Welke regels zijn er voor de betaling?

• U moet de afgesproken prijs betalen zodra het werk is uitgevoerd en het toestel is geplaatst.
• U betaalt direct per IDEAL aan Enereco tenzij wij met u daarover andere afspraken maken.
• Bij opdrachten boven € 2000,- vragen wij om 50% vooruitbetaling.

2. Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

• Betaalt u niet binnen 14 dagen na de factuurdatum? Dan mogen wij u administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen.
• Als u niet op tijd betaalt of als wij verwachten dat u niet betaalt, mogen wij de afgesproken werkzaamheden stoppen. De nog niet verwerkte materialen blijven ons eigendom tot u betaalt.
• Voor het incasseren volgen wij de wettelijke regels zoals de wet op de incassokosten (WIK). Als u niet op tijd betaalt sturen wij u een betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 dagen betalen. Voor elke factuur die u na de eerste herinnering niet op tijd betaalt, berekenen wij de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40,-. Als u dan nog niet betaalt, zullen wij gerechtelijke incassomaatregelen nemen. De kosten hiervan zijn voor u.

B. Productregels

1. Wat bedoelen wij met (Airco)..?

• Binnendeel: Systeem of systemen die in de woning zijn geplaatst en gebruikt worden om de lucht in de woning te koelen of verwarmen.
• Buitendeel: Systeem of systemen die buiten zijn geplaatst en gebruikt wordt om de warmte of koude met de omgeving uit te wisselen.
• Bouwbesluit: Wettelijke voorschriften voor bouwen en verbouwen.
• Meer- en minderwerk: Toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk. Deze zijn door u gewenst en veranderen de overeengekomen prijs.
• Perceel: Het gebouw waarin het Toestel wordt geplaatst.
• Toestel: De installatie door ons die bestaat uit:
– Een compleet airconditioning-systeem of warmtepomp zoals door de fabrikant geleverd bestaande uit een Buitendeel en een Binnendeel, een en ander zoals door onze adviseur toegelicht tijdens het adviesgesprek en omschreven op de offerte en of opdrachtbevestiging.
– De bevestiging/plaatsing van het Binnendeel aan de muur in uw woning volgens de met u gemaakte afspraken, geldend op de datum van installatie van het Toestel
– De bevestiging/plaatsing van het Buitendeel op een plat dak, aan een gevel of in de tuin en de met u gemaakte afspraken, geldend op de datum van installatie van het Toestel
– Leidingen die het Binnen- en Buitendeel met elkaar verbinden; Deze leidingen bestaan onder ander uit koelleidingen, signaal en elektra leidingen en condenswaterafvoerleidingen. Deze leidingen worden weggewerkt in kokers. Deze kokers worden deels binnen en buiten de woning geplaatst volgens de met u gemaakte afspraken, geldend op de datum van installatie van het Toestel.
– Leidingen voor de aansluiting op elektra; De hierbij behorende werkschakelaar bij het Buitendeel. Voor de installatie en aansluiting van de elektra leidingen naar en in de meterkast dient u zelf te zorgen tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
– De dak of muur doorvoer ten behoeve van de leidingen, voedingskabels en stuurkabels tussen het Binnendeel en het buitendeel van het Toestel
– Een afstandsbediening of regeling; Dit kan ook zijn een App die u zelf kunt installeren.
• Verklaring ‘geen asbest’: Dit is een rapport waarin staat dat er geen asbest is. Dit rapport moet zijn gemaakt door een gecertificeerd bedrijf.

Wat bedoelen wij met (Warmtepomp).?

• Afgiftesysteem: systemen die reeds in het Perceel aanwezig zijn, warm water ontvangen uit de cv-ketel en/of de Warmtepomp en het warm water verspreiden via leidingen naar de afgiftepunten, zoals – maar niet beperkt tot – de radiatoren, wandverwarming en vloerwarming.
• Bouwbesluit: Wettelijke voorschriften voor bouwen en verbouwen.
• Meer- en minderwerk: Toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk. Deze zijn door u gewenst en veranderen de overeengekomen prijs.
• Perceel: Het gebouw, zoals een huis/woning, waar de Warmtepomp wordt geplaatst/geïnstalleerd.
• cv-ketel: de centrale verwarmingsketel die reeds op het Perceel aanwezig is en is aangesloten op het bestaande Afgiftesysteem en onderdeel is van een centrale verwarmingsinstallatie dat zorgt voor warm water waarmee het Perceel wordt verwarmd. De centrale verwarmingsketel werkt meestal op aardgas en verhit met een brander het water in een gesloten systeem. Een circulatiepomp zorgt voor de circulatie van het warme water in het Afgiftesysteem. De ruimtetemperatuur wordt veelal geregeld door een thermostaat.
• Warmtepomp: een warmtepomp die wordt verkocht, geleverd en geïnstalleerd door Enereco bij/aan u op het Perceel die de warmte van een laag temperatuurniveau op een voor een Afgiftesysteem bruikbaar hogere temperatuurniveau brengt.- hier specifiek bedoeld voor het verwarmen van het Perceel en/of voor het bereiden van sanitair warm water- de bron van de warmte kan (buiten)lucht, de bodem of (grond)water zijn of een andere geschikte bron. De Warmtepomp bestaat uit de volgende componenten:
– Een compleet warmtepomp-systeem zoals door de fabrikant geleverd bestaande uit een “buitendeel” en een “binnendeel”, een en ander zoals toegelicht tijdens het offertetraject en omschreven op de offerte.
– Afhankelijk van uw keuze voor merk en type warmtepomp-systeem en indien van toepassing: een ingebouwde of vrijstaande boiler.
– Een bijbehorende temperatuurregeling en, indien van toepassing , een buitentemperatuursensor;
– De (koudemiddel of water-) leidingen (gevuld met koudemiddel of water) tussen het warmtepomp buitendeel en het warmtepomp binnendeel;
– De voedingskabel, werkschakelaar, en de besturingsbekabeling tussen het buitendeel en binnendeel van de warmtepomp;
– Een systeembuffer indien van toepassing. Het type buffer en de capaciteit daarvan zijn afhankelijk van de situatie waarin het Warmtepomp zal worden geplaats en is opgenomen in de offerte.
– De bevestiging/plaatsing van het warmtepomp buitendeel en de met u gemaakte afspraken. Lees hiervoor ook punt 3 hieronder goed door;
– De dak of muur doorvoer(-en) ten behoeve van de leidingen, voedingskabels en stuurkabels tussen het binnendeel en het buitendeel van het Warmtepomp;
– De koud- en warmwateraansluiting, met inlaatcombinatie tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het binnendeel van de Warmtepomp;
– De cv-aansluitingen aan de Warmtepomp tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige componenten die een vast onderdeel zijn van het Afgiftesysteem tot maximaal 3 meter vanaf de mantel van het warmtepomp binnendeel;
– In geval van een Hybride Warmtepomp de hydraulische en elektrische koppeling tussen het warmtepomp binnendeel en cv-ketel;
– Indien van toepassing: drukmeter, vulkraan, overstortventiel en het expansievat. Voorwaarde is wel dat deze onderdelen in dezelfde ruimte geïnstalleerd zijn als de warmtepomp.
• Verklaring ‘geen asbest’: Dit is een rapport waarin staat dat er geen asbest is. Dit rapport moet zijn gemaakt door een gecertificeerd bedrijf.

Opstelling Warmtepomp

Bij de installatie van de Warmtepomp kan sprake zijn van drie situaties op het Perceel:
1. Een Warmtepomp wordt geïnstalleerd in combinatie met een nieuwe cv-ketel en aangesloten op het Afgiftesysteem.
2. Een Warmtepomp wordt op een al ter plaatste geïnstalleerde cv-ketel aangesloten. In dat geval gelden beperkte garantievoorwaarden, zoals omschreven onder 3. De Warmtepomp wordt aangesloten op het Afgiftesysteem en er is geen cv-ketel of gasafsluiting meer nodig. De Warmtepomp zorgt zelfstandig voor het verwarmen van het Perceel en voor warm water ten behoeve van het Afgiftesysteem

2. Waar heeft u recht op?

a. De afgesproken installatie werkzaamheden:
• De werkzaamheden die u door ons wilt laten uitvoeren staan in de opdrachtbevestiging en/of de offerte.
• Koopt u van ons een Toestel airconditioning of warmtepomp? Wij zorgen ervoor dit op een juiste manier is aangesloten en goed functioneert.
• De afgesproken werkzaamheden zijn klaar als wij dit aan u hebben doorgegeven en u dit aanvaardt. b. Voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot F-Gassen
• Als er een jaarlijkse F-gassen lekcontrole vereist is voor het Toestel, zal dit gedurende de garantieperiode kosteloos worden door ons uitgevoerd. Na de garantieperiode kunt u hiervoor een serviceabonnement bij ons afsluiten.

b. Installatie van de Warmtepomp
• Voordat een Warmtepomp geïnstalleerd kan worden op het Perceel, komen wij langs voor een opname of technische schouw. Mocht tijdens de schouw blijken dat de offerte niet klopt, zal deze in samenspraak met u worden aangepast.
• De door u ingevulde vragenlijst en door u aan Enereco verstrekte foto’s van de bestaande cv-ketel, het Afgiftesysteem en de plaats van installatie op het Perceel zijn bepalend voor het opmaken van een nauwkeurige en realistische offerte door Enereco. Enereco zal beoordelen of de installatie van de Warmtepomp en aansluiting op een bestaande cv-ketel en het Afgiftesysteem mogelijk is. Ook zal Enereco ter plaatse een visuele inspectie doen van de cv-ketel, Afgiftesysteem en de plaats waar de Warmtepomp moet worden geïnstalleerd. U bent ervoor verantwoordelijk dat de vragenlijst volledig en correct wordt ingevuld, dat duidelijke foto’s beschikbaar worden gesteld en om Enereco op de hoogte te stellen van voor de installatie relevante zaken die niet op de vragenlijst en/ of foto’s naar voren komen, zoals problemen met de cv-ketel of het Afgiftesysteem of warmte- of comfortklachten.
• Indien van toepassing kijken we naar de toestand van de bestaande cv-ketel, de wijze waarop deze is geïnstalleerd en we beoordelen de veiligheid hiervan. Als uit deze beoordeling blijkt dat de cv-ketel moet worden aangepast of gerepareerd, nemen we dat mee in de offerte.
• Als we er tijdens de installatiewerkzaamheden achter komen dat het bestaande Afgiftesysteem gerepareerd of aangepast moet worden om het systeem goed te laten werken met de warmtepomp, dan brengen wij hiervoor alleen de materiaalkosten in rekening. Voordat wij reparaties of aanpassingen doen, zullen wij de hoogte van de kosten met u bespreken. Pas als u toestemming geeft, zullen wij de reparaties/aanpassingen uitvoeren.
• Het Afgiftesysteem moet in een deugdelijke staat zijn (bijvoorbeeld geen roest in de leidingen en radiatoren), zodat de aangesloten Warmtepomp niet defect raakt als gevolg van het Afgiftesysteem.

3. Waar moet u aan voldoen zodat wij het product of de dienst kunnen leveren?

• Het aanleggen van de leidingen, kabels, schakelaars, benodigde randapparatuur en het (ver)plaatsen en/of aansluiten van een Toestel CV en/of een Toestel airconditioning/warmtepomp wordt gedaan door (of in opdracht van) Enereco.
• De plaats van het Toestel en het Binnen- en Buitendeel. Dit doen we in overleg met u of de gebruiker van het Toestel. Samen bepalen we ook de manier van uitvoering van de werkzaamheden. Deze moeten wel volgens de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften (zoals het Bouwbesluit en de ARBO wetgeving) en de plaatsingsinstructie van de fabrikant zijn.
• Moeten er (bouw)vergunningen of ontheffingen worden aangevraagd? Dan moet u daarvoor zorgen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. U dient ervoor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen tijdig zijn verleend. Enereco is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig aanvragen van de benodigde vergunningen of ontheffingen. We raden u aan om zich bij uw gemeente te laten informeren over de plaatselijke vereisten en eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen. • Als daar reden voor is en/of wij daarom vragen, is het nodig dat u een verklaring ‘geen asbest’ kunt tonen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op uw kosten laten verwijderen en afvoeren van eventueel aanwezig asbest en het (asbest- en) stofvrij maken van de ruimte.

Extra werkzaamheden:
• Als er extra werkzaamheden nodig zijn, zijn de eventuele extra kosten daarvan voor uw rekening. U krijgt hiervoor een offerte. Pas als u hierop akkoord geeft, voeren wij de extra werkzaamheden uit. (Zie ook standaard installatie)
• Meerkosten door gebreken in het bestaande systeem (waaronder aantreffen van asbest) betaalt u zelf.
• De kosten voor extra werkzaamheden worden direct per IDEAL betaald.

4. Wat verwachten wij van u?

• Dat u deze voorwaarden goed doorleest en zich hieraan houdt.
• Dat u het Toestel gebruikt waarvoor ze bedoeld is en er voorzichtig mee om gaat.
• Dat u onze aanwijzingen en van de fabrikant voor gebruik opvolgt.
• Dat u uw best doet om beschadigingen en schade te voorkomen.
• Dat u storingen of gebreken zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Dit is ook voor uw eigen veiligheid. Indien na de garantieperiode van twee jaar storingen voorkomen, en u heeft bij ons een service abonnement afgesloten, dan brengen wij de onderdelen die benodigd zijn voor reparatie bij u in rekening. Voorrijkosten en arbeidsloon vallen dan onder het service abonnement (zie ook www.Enereco.nl).
• Dat u ons toegang geeft voor onderhoud en/of het verhelpen van storingen.
• Mochten onze werkzaamheden door een externe factor (dus niet te wijten aan ons) later plaatsvinden, dan zullen wij u daarvoor kosten in rekening brengen
• Wij adviseren dat u bij uw verzekeraar informeert of het Toestel verzekerd is tegen schade.

5. Garantie

a. U krijgt garantie op het geleverde en geïnstalleerde Toestel:
• Als het geleverde product zichtbare gebreken heeft, moet u dit direct aan ons doorgeven.
• Tot twee jaar na oplevering van het Toestel worden defecten kosteloos verholpen.
• De vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Enereco.
• Wij bepalen of een defect wordt hersteld of dat het betreffende onderdeel wordtvervangen.

b. Wat valt niet onder de garantie?
In de volgende gevallen brengen wij u extra kosten voor onderhoud en reparatie in
rekening:

a. Als u en/of gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/bedieningsvoorschriften/periodiek onderhoud houdt.
b. Als het Toestel niet door of namens Enereco, maar door een derde gerepareerd of gecontroleerd is.
c. Als defecten niet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld.
d. Als u (of anderen) de instellingen van het Toestel verandert.
6. Wat te doen bij een storing tijdens de garantieperiode van 2 jaar?
• Storingen kunt u bij ons melden. Bel daarvoor: +31(0)683869000.
• Belt u nadat de garantieperiode van 2 jaar voorbij is? En heeft u geen servicecontract met ons? Dan brengen wij u kosten in rekening voor ons bezoek.
• Ook voor het melden van calamiteiten kunt u ons bellen op telefoonnummer: +31(0)683869000
• U kunt ons ook vragen om veranderingen aan de Installatie uit te voeren. De kosten hiervan zijn voor u.
• Als wij langskomen voor reparaties of wijzigingen, moet de plek waar het Toestel staat vrij zijn van opslag. Wij moeten overal goed bij kunnen. Is dit niet het geval? Dan brengen wij de extra tijd die daardoor nodig is in rekening.

7. Hoe kunt u de overeenkomst stoppen?

• Stoppen van de installatie-werkzaamheden: U kunt op elk moment opdracht geven de afgesproken werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te stoppen. Wij zullen dan stoppen met het werk en maatregelen nemen ter voorkoming en beperking van schade. U moet de kosten van de werkzaamheden die al gedaan zijn wel betalen.

8. Bijzonderheden

• Er kunnen (gevaarlijke) situaties voorkomen waarbij wij onmiddellijk moeten handelen. Als het (nog) mogelijk is, doen wij dat altijd in overleg met u. Is overleg niet (meer) mogelijk dan zullen wij de werkzaamheden stoppen of passende veiligheidsmaatregelen nemen. Het is mogelijk dat wij daarvoor kosten moeten maken. Deze moet u zelf betalen.
• Deze voorwaarden gelden vanaf Januari 2024.